Dnes je neděle 26. květen 2019, svátek má Filip, zítra Valdemar

Projekt ANIMA PLUS CZ se zaměřením na Audit Rodina a ZaměstnáníANIMA PLUS CZ Inovativní opatření na podporu slučitelnosti rodiny                a zaměstnání

Předkladatelem a realizátorem tohoto projektu je Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP), město Brno se do projektu zapojilo jako partnerská organizace. Dalšími partnery projektu jsou Národní centrum pro rodinu a IBM GS Delivery Center ČR, s.r.o.

Cíle a obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je prosazování cílených inovativních opatření pro plnění principu rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života.

Projekt obsahuje tyto klíčové aktivity:

 • Audit Rodina & Zaměstnání, přenos know-how ze zahraničí, modifikace na poměry ČR, pilotní odzkoušení, udělení licenční značky Audit Rodina & Zaměstnání.
 • Školení zaměstnavatelů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slučitelnosti rodiny a zaměstnání – dle identifikovaných potřeb zaměstnavatelů.
 • Inovativní opatření na podporu účasti žen v oboru ITC, vzdělávání a výcvik žen ve spolupráci s partnerem IBM Česká republika.
 • Osvětově informační kampaň zaměřená na zvýšení informovanosti a senzitivity zaměstnavatelů v oblasti slučitelnosti rodiny a zaměstnání.

Zdůvodnění zapojení města Brna do projektu:

Město Brno je členem mezinárodní sítě měst „Cities for Children“ . V rámci této iniciativy je město Brno členem pracovní skupiny IV. Slučitelnost rodiny a zaměstnání. Zapojení v projektu ANIMA PLUS CZ přispěje konkrétními aktivitami k naplňování záměrů uvedeného fóra. Partnerství dále navazuje na dosavadní intenzivní spolupráci Odboru zdraví Magistrátu města Brna, CRSP a Národního centra pro rodinu v oblasti opatření na podporu rodiny.

Popis zapojení partnera statutárního města Brno do projektu:

Město Brno je partnerem bez finančního zapojení. Partner se zapojí do následujících aktivit:

1. Audit Rodina & Zaměstnání

Ve snaze o použití systémového nástroje pro lepší sladění profesního a rodinného života se statutární město Brno stane pilotním místem pro odzkoušení licenčního v EU používaného Auditu Rodina & Zaměstnání, který je nástrojem k optimalizaci podnikové personální politiky. Audit se zaměřuje na dosažení rovnováhy mezi zájmy podniku a potřebami zaměstnankyň a zaměstnanců. K dosažení dlouhodobých výsledků jsou během auditu vypracovány konkrétní cíle a opatření. Svojí koncepčností se audit zásadně odlišuje od soutěže Podnik příznivý rodině a dosahuje nesrovnatelně vyšší účinnosti. Auditu se zúčastní jak samotné Statutární město Brno, tak jedna z jeho příspěvkových organizací.

Audit se dotýká následujících oblastí:

 • Pracovní doba;
 • Kontakt zaměstnavatele se zaměstnankyní/zaměstnancem během rodičovské dovolené a podmínky návratu do zaměstnání,
 • Organizace práce,
 • Pracovní místo,
 • Informační a komunikační toky,
 • Firemní kultura,
 • Personální rozvoj,
 • Část plateb/finanční dávky,
 • Servis pro rodiny.

Audit předpokládá jednání s odpovědnými pracovníky za tyto oblasti s cílem nalézt optimální řešení pro firmu i její zaměstnance s ohledem na zájmy firmy i rodinného a soukromého života těchto zaměstnanců. Výstupem aktivity je auditorská zpráva a udělení licenční značky Audit Rodina & Zaměstnání.

2. Školení pracovníků v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Obsah a rozsah školení bude vycházet z potřeb a možností zaměstnavatele, identifikovaných potřeb při provedeném Auditu Rodina & Zaměstnání. Cílem školení je optimalizace podnikové personální politiky.

Navrhovaná témata školení:

 • Efektivní přístupy při uplatňování rovných příležitostí ve firmách,
 • Nediskriminační techniky přijímacího řízení (pro personalisty),
 • Možnosti konkrétních opatření na podporu slučitelnosti R&Z,
 • Příklady dobré praxe ze zahraničí,
 • Další.

  

 Tento projekt je realizován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

 

Více informací o projektu ANIMA PLUS CZ získáte na www.animaplus.cz

 

Průběh projektu

Audit probíhá ve čtyřech fázích:

První fází je informační a plánovací fáze

-  podnik uzavřel smlouvu o realizaci auditu s organizací; proběhl informační workshop (konec února 2010) se zástupci vedoucích pozic Magistrátu města Brna, kde byl projekt představen zástupci Národního centra pro rodinu (poradce projektu). Cílem informačního workshopu je včlenění auditu do celkové strategie podniku tak, aby cíle auditu korespondovaly s celkovým zaměřením a specifiky podniku.

Druhou fází je průběžná fáze

-  vznikla projektová skupina asi 15 zaměstnanců, uskutečnil se 1. realizační workshop (konec března 2010) – zhodnotil se stav opatření týkajících se rodiny a zaměstnání

-  připravil se seznam podkladů, které jsou zdrojem informací o auditované organizaci;  vyhodnotí je nezávislý odborník – hodnotitel, který vypracuje první zhodnocení – tzv. situační audit, kde je popsán současný stav opatření, týkajících se rodiny a zaměstnání.

-  proběhne 2. realizační workshop (15.dubna 2010); na základě doporučení poradce jsou navržena další opatření, která by se měla stát součástí strategie podniku, poradce také vytvoří realizační plán, který podpisem vedení podniku nabývá platnosti

-  do jednoho měsíce po realizačním workshopu přezkoumá hodnotitel všechny náležitosti auditu, posoudí, zda cíle a opatření prorodinně orientované personální politiky jsou realistické a dostačující – navrhne udělení základního certifikátu (konec května 2010).

Třetí fází je implementační fáze

-  jsou průběžně realizována naplánovaná opatření, asi 6 měsíců od získání základního certifikátu musí podnik vypracovat zprávu o realizaci plánovaných opatření, před koncem této fáze  podnik připraví závěrečnou zprávu a připraví následný audit.

Čtvrtou fází je závěrečná fáze

-  probíhá následný audit, zda změny a opatření obsažené ve smlouvě jsou úspěšně uvedeny do praxe, kompletuje se dokumentace, projektová skupina se sejde na závěrečném workshopu k následnému auditu

-   hodnotitel vypracuje posudek na jehož základě bude podniku udělen plný certifikát (červenec 2011), základní certifikát je během realizace následného auditu v platnosti.

Pracovníci a partneři projektu

Koordinátorka projektu za město Brno

Mgr. Eva Rossi
Odbor zdraví Magistrátu města Brna
Dominikánské nám. 3
Brno 601 67
Dveře č.: 202
Tel.: 542 172 433
Mail: rossi.eva@brno.cz

Nositel projektu:
Centrum pro rodinu a sociální péči
Josefská 1
602 00 Brno
Zastoupené: Ing. Mgr. Vítem Janků
Tel.: 542 217 464
Mail.: vit.janku@centrum.cz

Partneři projektu:
Národní centrum pro rodinu
Průchodní 2
602 00 Brno
zastoupené: PhDr. Ing. Marií Oujezdskou
Tel.: 542 214 865
Mail.: ncpr@volný.cz

Úkoly v projektu: Nostrifikace programu Rodina & Zaměstnání, lektorská a metodická činnost, legislativní podpora, přenos know-how ze zahraničí.

IBM GS Delivery Center ČR, s.r.o.
Technická 21
616 00 Brno
Kontaktní pracovník:
Jolana Baroušová
Tel.: 533 475 437
Mail: jolana_barousova@cz.ibm.com

Úkoly v projektu: Metodické a lektorské zaštítění vzdělávacího kurzu

Dokumenty projektu

                                                                              

Lidé mezi rodinou a zaměstnáním                                    Audit Rodina & Zaměstnání

 

                                                                                     
Aktuální trend v oblasti personální politiky                Předání základního certifikátu Audit R & Z
 
 
 
Základní certifikát Auditu Rodina & Zaměstnání  
Nesnadné neznamená nemožné 
 
 
 

Setkání projektové skupiny Auditu Rodina & Zaměstnání

   

 

Předání základního certifikátu Audit Rodina & Zaměstnání Statutárnímu městu Brnu a Knihovně Jiřího Mahena v Brně

 

 
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2019 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 18.10.2016
Redakční Systém redaQ