Dnes je sobota 27. únor 2021, svátek má Alexandr, zítra Lumír

Statut Poradního sboru RMB pro bezbariérové BrnoS T A T U T
Poradního sboru RMB pro bezbariérové BrnoI. Základní ustanovení


Rada města Brna zřídila jako svůj poradní a iniciativní orgán v otázkách řešení přístupnosti města Brna a odstraňování bariér „Poradní sbor pro bezbariérové Brno“ (dále jen „sbor“). Sbor byl zřízen k 1. 3. 2017.


II. Poslání sboru


Poradní sbor sdružuje osobnosti, které se významným způsobem podílejí na aktivitách zaměřených na řešení přístupnosti města a odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Posláním sboru je zajištění vytváření přístupného prostředí tj. prostředí, které umožní bezpečný a samostatný pohyb a užívání všem uživatelům bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti, zdravotní stav a postupné odstraňování stávajících bariér.


III. Úkoly a činnost sboru


Poradní sbor zejména:
- průběžně sleduje a hodnotí vývoj v oblasti přístupnosti ve městě Brně,
- dává podněty ke koncepčnímu řešení závažných problémů v oblastech, které se týkají přístupnosti města pro osoby s omezenou schopností pohybu,
- připravuje podklady, stanoviska a návrhy na základě vyžádání Rady města Brna, náměstků primátora nebo členů RMB.
- předkládá návrhy na opatření pro realizaci koncepce řešení přístupnosti města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu,
- připomínkuje záměry města Brna, jeho organizací a dalších předložených materiálů z hlediska bezbariérovosti,
- konzultuje projektové dokumentace, prostřednictvím kompetentních osob/institucí zajišťuje dohled nad průběhem staveb a účast na stavebních řízeních,
- koordinuje rozvojové a investiční záměry na úrovni města, spolupráci mezi jednotlivými odbory, organizacemi města a městskými částmi v oblasti bezbariérovosti,
- spolupracuje se zástupci cílových skupin (osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny ad.), řeší konkrétní problémy,
- iniciuje aktivity spojené se zpřístupňováním města,
- vytváří a spolupracuje na koncepčních materiálech, spolupracuje na vytváření metodik týkajících se bezbariérovosti v různých oblastech (bydlení, doprava…) s možností připomínkovat vznikající materiály a vyjadřovat se a navrhovat úpravy u již existujících,
- o své činnosti informuje nejméně 1x ročně Radu města Brna,
- projednává a posuzuje projekty v rámci programu lehce odstranitelných bariér a navrhuje financování jednotlivých projektů,
- spolupracuje s Odborem investičním, Odborem dopravy, Odborem zdraví, Oddělením předprojektové přípravy staveb, DPMB, TSB, BKom, KAM, VZMB,
- vyjadřuje se k plánovaným investičním záměrům z hlediska bezbariérovosti na následující roky.

IV.Členství ve sboru


1. Členy sboru jmenuje a odvolává Rada města Brna.
2. Členství ve sboru je na dobu neurčitou.
3. Členové poradního sboru vykonávají svou činnost bez nároku na finanční odměnu.
4. Členství ve sboru je možné na žádost člena kdykoli ukončit.

V. Organizační uspořádání sboru


1. Předsedou sboru je rezortní náměstek.
2. Místopředsedu, který předsedu zastupuje v době nepřítomnosti, volí členové sboru.
3. Jednání sboru svolává tajemník, který je z titulu svého pracovního zařazení referentem Odboru zdraví MMB.

VI. Jednání sboru


1. Jednání sboru musí být svoláno pozvánkou (písemnou nebo elektronickou), která obsahuje program jednání a je doručena členům sboru nejméně 7 dnů před jeho konáním. Program jednání může být stanoven členy sboru nebo ho stanoví předseda spolu s tajemníkem sboru.

2. Jednání sboru se konají nejméně po třech měsících. Náměstek primátora, předseda sboru nebo nejméně 5 členů sboru mohou pověřit tajemníka svoláním mimořádného jednání sboru k naléhavým problémům.
3. Nemůže-li se člen sboru na jednání sboru dostavit, je povinen se předem omluvit.
4. Ke každému jednání sboru se vyhotoví prezenční listina, do které se podepisují osobně přítomní členové sboru a ostatní osoby, účastnící se jednání.
5. Předseda sboru odpovídá za činnost sboru. O činnosti sboru zpracovává informační zprávu, kterou předkládá Radě města Brna nejméně 1x ročně.
6. Tajemník sboru připravuje podklady pro jednání sboru.
7. Z jednání pořizuje tajemník zápis. V zápise jsou obsažena všechna usnesení, doporučení a návrhy sboru, včetně výsledků hlasování, příp. odlišných stanovisek. Tajemník sboru zabezpečí doručení zápisu všem členům sboru.
8. Jednání sboru řídí předseda, příp. místopředseda. V případě jejich nepřítomnosti řídí jednání člen sboru, na kterém se přítomní dohodnou.
9. Předseda nebo místopředseda může být odvolán jen nadpoloviční většinou členů sboru.
10. Sbor může rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Tajemník je členem sboru.
11. Sbor usiluje o konsenzus. V nutném případě rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti je rozhodující hlas předsedy, příp. místopředsedy nebo předsedajícího člena sboru.
12. Sbor si v případě potřeby může k jednání přizvat i odborníky, kteří nejsou členy sboru.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Statut nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2017.
2. Statut se mění pouze písemnými dodatky.


Doložka:
Rada města Brna schválila Statut Poradního sboru pro bezbariérové Brno na své R7/102. schůzi konané dne 14. 2. 2017.
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2021 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 19.5.2017
Redakční Systém redaQ